Skriv ut den här sidan

Vård hos oss

Inom den geriatriska vården finns ett förhållningssätt som bygger på en helhetssyn av äldres behov.

Med lång erfarenhet och hög medicinsk kompetens planerar vi din vård i samråd med dig och dina närstående. I samband med inskrivning gör vi en individuell vårdplan med rehabiliteringsmål som är anpassade efter dina behov.

På den geriatriska kliniken samarbetar personal inom olika vårdområden. Sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och sjukgymnaster arbetar tillsammans i team, alltid med en läkare i spetsen, för att ge dig en så heltäckande vård och omvårdnad som möjligt.

Vi planerar också inför din utskrivning och kartlägger vilka hjälpinsatser som du, utifrån ditt hälsotillstånd, eventuellt kommer att behöva från kommunen och primärvården när du lämnat vårdavdelningen.

Anses det aktuellt med vidare hjälp får du delta i ett så kallat vårdplaneringsmöte. Det sker på sjukhuset tillsammans med din kommuns biståndshandläggare. Det är alltid du som tar ställning till och avgör vilka insatser du vill tacka ja eller nej till.