Vård hos oss

Inom den geriatriska vården finns ett förhållningssätt som bygger på en helhetssyn av äldres behov.

Med lång erfarenhet och hög medicinsk kompetens planerar vi din vård i samråd med dig och dina närstående. I samband med inskrivning gör vi en individuell vårdplan med rehabiliteringsmål som är anpassade efter dina behov.

Samarbete mellan olika professioner i team

På våra geriatriska kliniker samarbetar personal inom olika vårdområden. Sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och sjukgymnaster arbetar tillsammans i team. I varje team finns alltid en läkare för att ge dig heltäckande vård och omvårdnad.

Vårdplaneringsmöte kan bli aktuellt

Vi planerar också inför din utskrivning och kartlägger vilka hjälpinsatser som du utifrån ditt hälsotillstånd eventuellt kommer att behöva från kommunen och primärvården när du lämnat vårdavdelningen.

Skulle du behöva vidare hjälp får du delta i ett så kallat vårdplaneringsmöte. Mötet sker på sjukhuset tillsammans med en biståndshandläggare från din kommun. Det är alltid du som tar ställning till och bestämmer vilka insatser du vill tacka ja eller nej till.